buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen

Home.shop.Specials.Dagkaarten.Opleidingen.Cursussen.Workshops.Consult.Druiden.Contact.

buro voor tarot

Privacy Reglement
Privacy regeling van buro voor tarot voor het bestand van persoonsgegevens cliënten reïntegratie
 
Artikel 1 Begrippen
 
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. buro voor tarot de directie van buro voor tarot v.o.f.;
b.    Het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de
categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
c. Persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling.
d. De dossiers bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
e. De betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
f.  Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
g.  Derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met  uitzondering van de betrokkene;
 
 
Artikel 2 Doelstelling van het bestand
 
De doelstelling van het bestand is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de aan buro voor tarot verstrekte opdrachten.
 
Artikel 3 Categorieën personen, opgenomen in het bestand
 
a. Personen welke een Individuele Reïntegratie Overeenkomst hebben afgesloten met buro voor tarot.
b. Personen welke een reïntegratietraject bij buro voor tarot volgen uit hoofde van een andere overeenkomst.
 
Artikel 4 Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen
 
1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 ondermeer de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
2.  De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door of namens de betrokkene  (of na   machtiging door betrokkene) of door instanties in het kader van de dienstverlening.
3.  De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt een onderdeel van deze regeling.
 
 
Over bvt.
Route.
Wat is tarot.
NFG.
RBNG.
Privacy.
Klachten.
privacy2.

privacy3.

privacy4.

bijlage.