Studie Reglement

 

 

buro voor tarotOpleidingenWorkshops4 elementen testBasiscursusConsultAgendaContact

Home 
Inhoud 
Info Middag 
Toelating 
Belasting 
Grote Arcana 
Kleine Arcana 
Specialisatie 
Crowley 
Marseille 
Studie Reglement 
[buro voor tarot][Opleidingen][Workshops][4 elementen test][Basiscursus][Consult][Agenda][Contact]


Studie reglement

 

01. aanmelding

Je kunt je op ieder gewenst moment aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend te zenden aan buro voor tarot; Postbus 142, 5120 AC  Rijen.

02. toelatingsprocedure

   a.          deelname aan de informatie en kennismaking bijeenkomst

   b.          volledig ingevuld aanmeldingsformulier zenden aan buro voor tarot

   c.           motivatiebrief

   d.          eventueel aanvullend gesprek

Op basis van het bovenvermelde wordt de toelating beoordeeld.

   e.          voor 30 juni word je hierover bericht

Over het genomen besluit omtrent de toelating is geen correspondentie mogelijk.

03. inschrijving

Na ontvangst van je toelatingsbericht maak je het voorgeschreven gedeelte van het lesgeld over naar ABN-AMRO, banknummer: 57.34.33.046 t.n.v. buro voor tarot te Rijen.

Na ontvangst hiervan is je inschrijving definitief.

Het resterende lesgeldbedrag voldoe je volgens de door jou aangegeven betalingswijze

ineens ůf in 10 maandelijkse termijnen. Voor betaling van het lesgeld in termijnen teken je een opdracht voor automatische incasso. Wanneer je het lesgeld ineens betaalt, word je een korting verstrekt wegens besparing van administratiekosten. De korting is vermeld in onze publicaties. Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

04. financiŽle voorwaarden

Alle door buro voor tarot ter inning van achterstallige lesgelden te maken incasso en bijkomende kosten, geen uitgezonderd, komen ten laste van de nalatige student(e).

buro voor tarot kan de toegang tot de lessen onderbreken tot het achterstallige lesgeld is voldaan. Indien de vordering aan een incassobureau wordt overgedragen, zal de vordering worden uitgebreid tot het gehele bedrag aan te betalen lesgeld, aangevuld met incasso en bijkomende kosten.

05. opleidingperiode

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld.

06. voortijdige beŽindiging

   a. Wanneer de student(e) de opleiding voortijdig wenst te beŽindigen, dient hij/zij dit per      

   aangetekend schrijven aan buro voor tarot kenbaar te maken. Bij voortijdige beŽindiging is

   het eventueel achterstallige lesgeld en het lesgeld over de opzegtermijn per direct

   verschuldigd. Verleende kortingen (bv. bij betaling ineens) komen te vervallen.

   De opzegtermijn bedraagt twee volle maanden en gaat in op de datum van het poststempel

   van het aangetekend schrijven. Reeds tevoren betaalde lesgelden die betrekking hebben op

   een nog niet verstreken periode worden terugbetaald, onder aftrek van het lesgeld van de

   opzegtermijn en onder aftrek van ontvangen kortingen.

   b. Bij overlijden van de studerende gaat de beŽindiging van de studieovereenkomst met

   onmiddellijke ingang in en vervalt de resterende betalingsverplichting.

   Reeds tevoren betaalde lesgelden worden onmiddellijk terugbetaald.

   c. Na afloop van het eerste studiejaar, doch vůůr aanvang van het tweede studiejaar,

   is de student(e) gerechtigd om de opleiding zonder bijkomende kosten te beŽindigen.

07. verzuim

   a. Bij een verzuim van twee lesdagen per studiejaar treedt automatisch artikel 6 in

   werking, tenzij in overleg anders wordt overeengekomen.

   b. Verzuimde lesdagen zijn geen reden voor restitutie van studiegeld.

   c. Indien door onvoorziene omstandigheden bij buro voor tarot ťťn of meerdere lesdagen

   geen doorgang kunnen vinden, zullen deze dagen op een ander tijdstip cq. locatie worden

   aangeboden.

08. overgang van 1ste naar 2e studiejaar

Overgang van het eerste naar het tweede studiejaar kan slechts plaatsvinden nadat aan alle voorwaarden, de mondelinge en schriftelijke, is voldaan en deze akkoord bevonden zijn.

09. lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, kun je behouden,

doch mag niet anders gebruikt worden dan voor persoonlijke studie.

Het auteursrecht en het eigendomsrecht berust bij buro voor tarot.

10. examen

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

Het examen kan slechts plaatsvinden nadat aan alle voorwaarden, de mondelinge en schriftelijke, is voldaan en deze akkoord bevonden zijn.

Tijdens het mondeling examen geef je een consult van Ī 30 minuten, waarbij je de

Rider-Waite kaarten gebruikt als inzichtgevend instrument.

11. data lesdagen en examen

De data van de lesdagen en het examen worden door buro voor tarot vastgesteld.

Je wordt van deze data op de hoogte gesteld.

Tussentijdse wijzigingen kunnen voorkomen, doch buro voor tarot heeft het streven deze alleen indien noodzakelijk aan te brengen.

12. rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden, met uitzondering van artikel 09.

13. aanspraak op schadevergoeding

Een eventuele aanspraak op schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het door jou betaalde lesgeld.

14. einde studieovereenkomst

De studieovereenkomst eindigt na de laatste lesdag van het tweede studiejaar of na het examen.

15. registratie

Wij attenderen je erop dat de door jou verstrekte gegevens,  zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (studenten) administratie.

buro voor tarot

bankrelatie: ABN-AMRO nr. 57.34.33.046                                

BTW nr. NL8132.92.694.B.01

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg nr. 18059821

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

[Previous][Up]

Copyright (c) 2009 buro voor tarot